بایگانی ماهیانه: ۲۲آبان۱۳۸۷

لب هایی که بسنده می کنند

به «چه می کنی؟» و «چه خبر؟»

دوست  داشتنی که شاید دوطرفه باشد

توصیف در و دیوار برای رد گم کردن

.

تردید

و دو عاشق خجالتی

راستی  عجب زمانه ی  «گ ه….» شده !!!

.

نه!؟

———————————
+شاید زندگی همین خرابه ایست که در آن اتراق کرده ایم.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي