بایگانی ماهیانه: ۲مهر۱۳۸۶

خورشید من فاحشه ایست که کسوف را هر روز در هم آغوشی  هوسی نو تجربه می کند .

کسوف من گاهی هوای خورشید بودن می کند.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي