بایگانی ماهیانه: ۱۸مرداد۱۳۸۶

« ماهی کم رنگ گوشه ی نقاشی ام پرواز کن »
پرواز کن تا نشان دهی هر کم رنگی توانایی پر رنگ شدن را دارد
که با امید می توان بال ساخت
می توان پرواز کرد
آزاد بود

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي