بایگانی ماهیانه: ۴آبان۱۳۹۰

بانو!

نگاه شما

کوه را فرو می ریزد

سنگ را

دل ما که هیچ

شیشه است و شکستنی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+وقتی کسی نیامده

کسی نرفته

و کسی نیست

دهخدا هم که باشی

کلمه کم می آوری

برای به هم بافتن!

باید شاعر باشی تا بفهمی

وقتی دلیلی نیست،

حرفی نیست،

و شعری هم.

و این نبودن

       درد دارد

         درد دارد…

++آهنگ “روزها و روزها”  از ساخته های “پیمان یزدانیان” و از آلبوم “همراه با باد” به عنوان موسیقی زمینه این پست انتخاب شده است.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي