بایگانی ماهیانه: ۲۴تیر۱۳۸۹

انگار می خواهی جان بدهی

دو بار آب دهانت را قورت می دهی

تازه یک کلمه به زبان می آوری

پیشانی ات را باید مدام خشک کنی

صورتت سـرخ

سر به زیر افکنده ای

یکسره با انگشتانت بازی می کنی

خودت را روی صندلی جابجا می کنی

–         دیگه چه خبر؟

–         چه می کنی؟

باز هم این دو سوال مزخرف

البته  برای هزارمین بار

جدی خودت خسته نشدی ؟

یک کلام بگو که عاشق شده ای

خلاص!

این صغری کبری چیدن ها برای چیست؟

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+ آهنگ زمینه ی این پست : Holy Wars… The Punishment Due

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي