بایگانی ماهیانه: ۲۸مهر۱۳۸۸


     گاهی می شود

              محو نگاه تو شد
در آن گم شد

                     و

                         دمی آسوده زیست

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي