بایگانی ماهیانه: ۲۲آبان۱۳۸۷

لب هايي كه بسنده مي كنند

به «چه مي كني؟» و «چه خبر؟»

دوست  داشتني كه شايد دوطرفه باشد

توصيف در و ديوار براي رد گم كردن

.

ترديد

و دو عاشق خجالتي

راستي  عجب زمانه ي  «گ ه….» شده !!!

.

نه!؟

———————————
+شايد زندگي همين خرابه ايست كه در آن اتراق كرده ايم.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي