بایگانی ماهیانه: ۲۵مهر۱۳۸۷

بالا بلند
لحظه را
تنها همين يك لحظه را
براي من شو
و ديگر هيچ …
هيچ….
هيچ مگو!

بي هيچ حرفي
و  كلامي
عشق را چه احتياج به بيان؟
وقتي تو هستي و من
تنها تو
تنها من
تنهاي تنها

بالا بلند
لحظه را
تنها همين يك لحظه را
آغوش بگشا
با من يكي شو
و ديگر هيچ …
هيچ….
هيچ مگو!

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي