بایگانی ماهیانه: ۲۵شهریور۱۳۸۷

 

 

باور کن مي توان
مي توان با آدميان زيست
با غم هاشان گريست
و با شادي هاشان پاي کوبي کرد
دريچه قلب را به روي عشق گشود
و باز انسان بود

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي