بایگانی ماهیانه: ۳۰مرداد۱۳۸۷

 


نگاهم گره خورده به نگاهتان

دستانم کشيده سخت در آغوشتان
لبها …

بگذريم
چه سود وقتي
به هم هديه ميکنيم لفظ دوست داشتن
دروغ را ؟

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي