بایگانی ماهیانه: ۲مهر۱۳۸۶

                     يه خر هميشه خره ، حتي اگه روي 2 پا راه بره و صداش كنن آدم!

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي