بایگانی ماهیانه: ۲مهر۱۳۸۶

خورشيد من فاحشه ايست که کسوف را هر روز در هم آغوشي  هوسي نو تجربه مي کند .

کسوف من گاهي هواي خورشيد بودن مي کند.

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي