بایگانی ماهیانه: ۱۸مرداد۱۳۸۶

« ماهي كم رنگ گوشه ي نقاشي ام پرواز كن »
پرواز کن تا نشان دهي هر کم رنگي توانايي پر رنگ شدن را دارد
که با اميد مي توان بال ساخت
مي توان پرواز کرد
آزاد بود

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي