بایگانی ماهیانه: ۱۷تیر۱۳۸۶

نمی دانم به خود دروغ می گویم

یا

به تو

ولی اینگونه بشنو که فراموشت کرده ام

خیالت تخت

لازم نیست شبانه اساس کشی کنی!

اگر در خیابان هم ببینمت به روی خودم نمی آورم!

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي