بایگانی ماهیانه: ۱۸خرداد۱۳۸۶

تنهايي مثلثي است كه از گوشت و  پوست و خون تو ساخته شده ،

تنهايي حالتي است كه در آينه به عكس خود زل مي زني و خود را عاشق مي شوي و عاقبت

يك روز دست عشقت را مي گيري و مي روي بدون آنكه از تو اثري بر جا بماند .

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي