بایگانی ماهیانه: ۴اردیبهشت۱۳۸۶

سياهي ، تو  ، من و امثال من و تو !

ببين خيلي ساده است ، من و تو هم مثل خيلي از آدم هاي اطرافمان در سياهي دست و پا

مي زنيم و تنها خيال مي كنيم كه از بقيه كمي به روشني نزديك تريم .

آفتابي پيش رويمان بود كه سالها براي رسيدن به روشناي دلپذيرش تكاپو كرديم و افسوس

ندانستيم كه چراغ  هم گه گاهي سو سويي مي زند و روشني مي بخشد

ولي …

        كجا تا آفتاب شود؟

 

اول كسي كه در عالم شعر گفت«آدم» بود و سبب آن بود كه هابيل مظلوم را قابيل مشئوم بكشت و آدم را داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنيا و مرثيه فرزند شعر گفت!

امير دولتشاه سمرقندي